Het economisch belang van de sector van zandwinning op zee in België Download button DOWNLOADEN
Uit de zee gebaggerde granulaten : een technische evaluatie Download button DOWNLOADEN
Artikel "Zandwinning op zee" Download button DOWNLOADEN
Artikel La Libre Belgique "Le Sable Marin, or jaune à proteger" Download button DOWNLOADEN
Artikel VLIZ : "Zand- en grindwinning" Download button DOWNLOADEN
MER voor de extractie van mariene aggregaten in controlezones 1, 2 en 3 in het Belgisch deel van de Noordzee Download button DOWNLOADEN
Artikel Focus "Zorgeloos zandwinnen: op zee?" Download button DOWNLOADEN
De firma's C.B.R. Cementbedrijven nv – Afdeling Sagrex en De Hoop Bouwgrondstoffen bv - c.o. Satic nv deden een aanvraag voor een verlenging en uitbreiding van hun concessie voor zand- en grindwinning op het Belgisch Continentaal Plat. De exploitatie van zand is onderworpen aan een milieueffectenbeoordelingsprocedure. De concessieaanvragen en het milieueffectenbeoordelingsrapport worden voorgelegd aan het betrokken publiek. De BMM stelt volgende informatie ter beschikking op zijn website (https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/): de concessieaanvragen, het milieueffectenbeoordelingsrapport en de beschikbare, voornaamste rapporten en adviezen met betrekking tot de aanvragen. De inzageperiode van de raadpleging loopt van 29 januari 2021 t/m 27 februari 2021. Iedere belanghebbende kan zijn standpunten, opmerkingen en bezwaren per post (BMM, Vautierstraat 29, 1000 Brussel) of via elektronische weg (brigitte.lauwaert@naturalsciences.be) overmaken aan mevrouw Brigitte Lauwaert t/m 14 maart 2021. Download button DOWNLOADEN